Materiały i sprzęt na transfer

W związku z realizacją projektu w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu oraz materiałów na transfer.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3: SIWZ