Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS

Regulamin sklepu zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie i o prawach Konsumenta oraz określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Advanced Graphene Products dostępny pod adresem internetowym https://www.advancedgrapheneproducts.com/sklep/ prowadzony jest przez Advanced Graphene Products Spółka Akcyjna (dawniej ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS sp. z o.o.)z siedzibą w Zielonej Górze, Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4, o numerze NIP 9291847897, zwaną dalej Sprzedawcą lub AGP.

 2. AGP prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2 OFERTA I PRODUKTY

 1. Oferta AGP skierowana jest dla przedsiębiorców, instytucji, klientów indywidualnych, konsumentów.

 2. Wszelkie sprzedawane Produkty przeznaczone są wyłącznie do przetwarzania w ramach działań badawczo-rozwojowych (R&D). AGP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zastosowania sprzedawanych Produktów w docelowych materiałach i produktach, w szczególności w tych produkowanych masowo na skalę przemysłową, za wyjątkiem sytuacji gdy taka odpowiedzialność przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy

 3. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad prawnych i fizycznych.

 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania różnych cen dla tych samych Produktów.

 6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w opisach Produktów.

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu;

  • e-mailem na adres sklep@agp-corp.com;

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się formą mailową na adres podany podczas składania zamówienia.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Zaksięgowanie wpłaty na koncie Sprzedawcy jest wymagane do przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 5. Założenie konta w sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Konto daje możliwość przeglądania historii zamówień, sprawdzania statusu zamówienia czy samodzielnej edycji danych Kupującego. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z konta – w tym celu należy skontaktować się z AGP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@agp-corp.com.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie zamówienia wymagają płatności z góry poprzez jedną z dostępnych form płatności.

 2. Płatność odbywa się na podstawie złożenia zamówienia w sklepie internetowym lub na podstawie wystawionej faktury proforma przez Sprzedawcę.

 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  • za pomocą systemu Paypal.

 4. Za zamówienie w sklepie internetowym należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub zgodnie z terminem widocznym na wystawionej fakturze proforma.

 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy wysyłkowej.

 2. Termin realizacji wysyłki liczony jest każdorazowo od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji i zależy od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.

§6 PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem w rozumieniu regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje.

 2. Klient będący Konsumentem ma prawo na podstawie ustawy o prawach konsumenta, do odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem §7 Regulaminu.

 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pomocą poczty tradycyjnej (data stempla pocztowego) lub w formie maila na adres sklep@agp-corp.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres:

Advanced Graphene Products Sp. z o.o.
Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4
66-002 Zielona Góra
z dopiskiem: „ZWROT TOWARU”.

 1. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Sprzedawca zwraca klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszty dostarczenia towaru, na wskazany rachunek bankowy.

 2. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§7 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W związku z §7 pkt 1 Regulaminu, odstąpienie od umowy uznaje się za skuteczne pod warunkiem zwrotu do Sprzedawcy towaru w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż nabywca, będący konsumentem.

§8 REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres sklep@agp-corp.com w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

 2. W ramach procedury reklamacyjnej Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt uzgodniony ze Sklepem, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności wykorzystując formularz reklamacyjny dostarczony przez Sprzedawcę podczas rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru z opisem niezgodności.

 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 5. Odnośnie Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu Regulaminu rękojmia ulega ograniczeniu do prawa zgłaszania reklamacji odnośnie Produktów w formie jak po dostarczeniu. Stwierdzenie jakiegokolwiek przetworzenia dostarczonych Produktów lub poddania ich obróbce chemicznej, fizycznej, termicznej, mechanicznej i innej spowoduje uznanie reklamacji za bezzasadną.

 6. Odnośnie Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca zastrzega, że parametry technologiczne materiałów podane w specyfikacji na stronie internetowej są jedynie orientacyjne, gdyż zależą od metody pomiarowej oraz wcześniejszej preparatyki materiału. Podstawą do reklamacji towaru mogą być jedynie udokumentowane pomiary wykonane na koszt Klienta.

§9 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest AGP.

 2. Dane osobowe przekazane AGP podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od AGP materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym newslettera.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 5. Osoba której dane osobowe sa przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 6. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych i ochrony danych Klienta znajdują się na stronie: https://advancedgrapheneproducts.com/ rodo/.

§10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Advanced Graphene Products (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody AGP.

§11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym w nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu i może zostać zmieniony.

 6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez AGP do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.