RODO

INFORMACJA DLA KLIENTA
O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Advanced Graphene Products Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: rodo@agp-corp.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie II powyżej.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – dokonania sprzedaży produktów, a także w celu założenia i zarządzania Twoim kontem, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, umożliwienia Tobie korzystania ze wszystkich usług i funkcjonalności związanych z kontem; podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych do rejestracji konta i realizacji umów;

 2. w celach marketingowych; podstawa przetwarzania: udzielona zgoda;

 3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową; podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

 4. w celach archiwalnych (dowodowych); podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: Twoje dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej / w tym w celach marketingowych/, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podmiotom, świadczącym usługi marketingowe, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

 1. Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

 2. Informujemy, że w procesie przetwarzania Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z nami umów. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że zgodnie z RODO nie będzie podstaw do zaprzestania przetwarzania danych. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 2. Twoje prawa:

 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

 2. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

 3. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW/DOSTAWCÓW
O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Advanced Graphene Products Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4.

 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: rodo@agp-corp.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie II powyżej.

 4. Cele i podstawy przetwarzania.

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,

 2. w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO, tj. na podstawie i w granicach udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: Twoje dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych/, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podmiotom, świadczącym usługi marketingowe, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

 2. Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

 3. Informujemy, że w procesie przetwarzania Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

 4. Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku danych powierzonych na podstawie udzielonej zgody – przetwarzane one będą do momentu odwołania zgody.

 5. Twoje prawa:

 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

 2. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

 3. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

 


W celu realizacji przysługujących tobie praw poniżej prezentujemy informacje, jak zrealizować przysługujące Tobie prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacje o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane w celu obsługi Twojego zgłoszenia.

Realizacja praw W SPRAWIE OCHRONY danych OSOBOWYCH

 1. Klauzula informacja

Klauzula informacyjna dotycząca formularza:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Advanced Graphene Products Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4.

 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: rodo@agp-corp.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie II powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu obsługi Twojego zapytania związanego z przetwarzaniem danych osobowych przez nasza spółkę, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, które mogą zostać zgłoszone w związku z naruszeniem Rozporządzenia (RODO).

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) w przypadku konieczności zaangażowania ich do udzielenia odpowiedzi za zadane pytanie lub realizacji Twojego żądania.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych

 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 4. przenoszenia danych

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zrealizowania Twojego żądania.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w procesie realizacji Twojego zapytania nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Formularz realizacji praw – pliki do pobrania

FORMULARZ REALIZACJI PRAW

Data:

Imię i nazwisko:

W celu umożliwienia identyfikacji Twoich danych, proszę o określenie swojej relacji z Advanced Graphene Products Sp. z o. o. poprzez wybranie właściwej kategorii oraz uzupełnienie dla niej niezbędnej danej do identyfikacji:

Pracownik/Były pracownik

Stanowisko pracy:

Kandydat do pracy

Stanowisko pracy:

Klient indywidualny

Numer ID:

Dostawca / Kontrahent

NIP:

Gość

Data wizyty:

Inny

Sposób kontaktu:

Dane kontaktowe

W celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi proszę podać co najmniej jedną z danych kontaktowych

Numer telefonu:

Adres email:

Adres korespondencyjny:

Przedmiot wniosku

Proszę określić prawo podmiotu (zgodnie z art. 12-21 RODO) którego dotyczy żądanie.

Prawo do realizacji, którego dotyczy wniosek

 • Prawo do informacji na temat moich danych osobowych

 • Prawo do kopii danych

 • Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych

 • Prawo do bycia zapominamy (usunięcie danych)

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do sprzeciwu marketingowego

 • Prawo do sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację

Uzasadnienie i dodatkowy opis wniosku:

Preferowana forma odpowiedzi:

 • Udzielenie informacji drogą elektroniczną

 • Udzielenie odpowiedzi drogą pisemną

Na podstawie poniższego formularza obsługiwane będą wyłącznie wnioski, dotyczące danych, których administratorem jest Advanced Graphene Products Sp. z o. o.

Podanie poniższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania Twojego prawa. Ich podanie warunkuje rozpoczęcie realizacji Twojego żądania.