3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

 

3.3.3 POIR „WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND”

 

Z przyjemnością informujemy, że dnia 10.03.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.03.03.03-08-0006/16-00. AGP oficjalnie realizuje projekt:

„Wprowadzenie produktu w postaci wielkopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced Graphene Products Sp. z o. o. na rynek japoński i brazylijski”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cel główny projektu zakłada w ramach umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa stworzenie analizy (drogi) wejścia produktu firmy AGP na rynek japoński i brazylijski poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w wybranych krajach. Ponadto, dzięki realizowanym w ramach BPP IT/ICT działaniom zakłada się:

  • poszerzenie rynków zbytu i wzrost sprzedaży produktu bazowego poprzez przygotowanie optymalnego rozwiązania uwzględniającego plan minimalizacji poszczególnych ryzyk wejścia,
  • nawiązane kontaktów biznesowych mających na celu rozwój prac B+R dla stworzenia innowacyjnych produktów, gdzie grafen HSMG® będzie elementem składowym (pożądane branże: ICT, mikroelektronika, elektronika, sensoryka, filtry, materiały kompozytowe dla różnych zastosowań),
  • osiągnięcie korzyści skali,
  • wzrost rozpoznawalności marki AGP na rynku międzynarodowym,
  • wypromowanie AGP jako lidera produkcji grafenu HSMG®.
Wartość projektu: 1 085 868,60 PLN