Zapytanie ofertowe do składania ofert na zakup podłoża niklowego

W związku z realizacją projektu „Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania” w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na zakup podłoża niklowego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu