Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3.3.3/1/02

Komunikat: Firma Advanced Graphene Products Sp. z o. o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym z dnia 02.01.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości w celu wyłonienia w trybie zapytania ofertowego operatora/realizatora działań merytorycznych projektu, opisanego w pkt. V zapytania ofertowego nr 3.3.3/1/02 z dnia 02.01.2017 r. wyłoniono ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów, złożoną przez:

Witkowski Ad Production

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez Witkowski Ad Production jest ofertą najbardziej korzystną spośród złożonych ofert, jednocześnie spełniającą wszystkie warunki zapytania ofertowego.

 

Załączniki:
1.  Wynik postępowania ofertowego.