Zapytanie ofertowe nr 4/1.2/RPO z dnia 20.03.2017 r.

Firma Advanced Graphene Products Sp. z o. o. informuje, iż w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości postępowaniu ofertowym na wyłonienie podwykonawcy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. V Zapytania ofertowego nr 4/1.2/RPO z dnia 20.03.2017 r. projektu pt. „Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania” w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wyłoniono ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów, złożoną przez:

Bibus Metals Sp. z o. o.

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez Bibus Metals Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 62-070 Dąbrowa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą i jednocześnie spełniającą wszystkie warunki zapytania ofertowego.

Załcznik: Wynik postępowania ofertowego